ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Blogger นายเอกพันธ์ ฮ้อจงเจริญ คอมพิวเตอร์ศึกษาปี2 หมู่2

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

       วัดีรั ผม นายเอกพันธ์  ฮ้อจงเจริญ   ผมสร้างบล็อกนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาทางด้าน นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อจะได้เป็นความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาชม สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมบล็อกของผม ขอบคุณครับ


คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน

วัตถุประสงค์
       เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
     1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการ ศึกษาได้
     2. อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
     3 . อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
     4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
    5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
    6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ มาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
    7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
    8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
    9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
   10. ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
   11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี   และสารสนเทศทางการศึกษาได้
   12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้

เนื้อหาบทเรียน
       หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา
  หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน
  หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ
  หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน
  หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
  หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
  หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
  หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
  หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน

กิจกรรมการเรียนการสอน
       1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
2. เทคนิควิธีสอน
  2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
  2.2 การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
  2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
     * การซักถาม
     * การอภิปราย
     * การทำแบบฝึกหัด
     * การแสดงผลงาน
การบูรณาการกับความพอเพียง
ความมีเหตุผล
ความพอประมาณ
ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
   * เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
   * เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปัน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
       ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่ ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น
   - ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
   - มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
   - ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
   - ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
   - มีความคิดสร้างสรรค์
   - มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
   - สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่น

แหล่งเรียนรู้
   1. ห้องสมุด
   2. อินเตอร์เน็ต
   3. เอกสารประกอบการสอน
   4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
   5. สื่อของจริง ของตัวอย่าง
   6. ชุมชนท้องถิ่น

การวัดและประเมินผล
1. การวัดผล
   1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %
   1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %
   1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %
   1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม) 20 %
   1.4 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %
   1.5 สอบปลายภาค 20 %
2. การประเมินผล
   ระดับคะแนน 80 – 100 ค่าระดับคะแนน A
   ระดับคะแนน 75 – 79 ค่าระดับคะแนน B+
   ระดับคะแนน 70 – 74 ค่าระดับคะแนน B
   ระดับคะแนน 65 – 69 ค่าระดับคะแนน C+
   ระดับคะแนน 60 – 64 ค่าระดับคะแนน C
   ระดับคะแนน 55 – 59 ค่าระดับคะแนน D+
   ระดับคะแนน 50 – 54 ค่าระดับคะแนน D
   ระดับคะแนน 0 – 49 ค่าระดับคะแนน E

21 ความคิดเห็น:

 1. ทำบล๊อคได้ดี ครับ หน้าปกดูเรียบง่ายสบายตามาก
  แต่พอลงมาตัวษร ช่วยเปลี่ยนสีหน่อยนะครับ (บางตัว)
  ก็พอดูได้ครับ เป็น Blogger ที่ดูเรียบง่าย สบาย ๆ

  ตอบลบ
 2. แบ๊ค ก่อนอื่นคือหัวบล๊อก ปรับขนาดให้เท่ากับความกว้างหรือขยายภาพให้เท่ากับบล๊อกนะ ส่วนตรงข้อความแนะนำตัวนั้นอยากให้ใส่รูปแบ๊คตรงกลางสักรูปเพื่อให้ไม่เห็นแต่ข้อความนะจ๊ะ ข้อความตรงกลาง หารูปภาพเล็กๆ น้อยๆ มาใส่คั้นเพื่อให้ดูสบายตา ไม่น่าเบื่อ และเมนูด้านซ้ายขวาและตรงกลางให้เท่ากัน จะได้ดูเป็นแถวเป็นแนวเดีวยกันนะ แต่โดยภาพรวมเกือบสมบูรณ์แล้วววจ้าา

  ตอบลบ
 3. ดีจ้า หัวบล๊อกดูเรียบๆสวยดีจ๊ะ รูปบางส่วนตัวก็ดูมีสีสันสร้างบรรยากาศแห่งรอยยิ้ม เนื้อหาที่นำมาก้มีประโยชน์ วิดีโอที่นำมาก้สอดแทรกคไสอนด้วย มีสาระเกี่ยวกับไอทีด้วย
  สีสันโดยรวมดูเรียบง่ายสบายตาดีค่ะ

  ตอบลบ
 4. ผมคิดว่าน่าจะแบ่งบทความเป็นกลุ่มๆโดยเปลี่ยนสีตัวหนังสือและตัวหนังสือหัวขอผมว่าไม่ควรใช้สีสะท้อนแสงเพราะว่ามันจะทำให้ปวดตาอ่านแล้วไม่สบายตาผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนสีพื้นหลังให้ดึงดูดความสนใจของผู้ที่เข้าชมมากกว่านี้ โดยความรวมพอใช้ได้ครับ สู้ๆ

  ตอบลบ
 5. หัวบล็อกสวยดี แต่ควรปรับขนาดใหม่
  บทความตัวหนังสือใหญ่ดี อ่านง่าย สีชัด

  ตอบลบ
 6. โดยรวมแล้วสวยค่ะ แต่สีของตัวอักษร ควรเปลี่ยนแปลงบ้างค่ะ เพื่อให้ดูมีสีสัน

  ตอบลบ
 7. รูปแบบและลักษณะการจัดวางบล๊อกมีความคิดสร้างสรรค์มากครับ แต่บรรทัดของเนื้อหายังไม่สมดุลกันเท่าไหร่ครับถ้าจะให้ดีที่สุดควรปรับบรรทัดของเนื้อหาให้สมดุลกันจะดีมากเลยครับ จากที่ดูภาพรวมเเล้วสวย น่าสนใจ และน่าศึกษามากครับ :')

  ตอบลบ
 8. หัวบล็อกเรียบง่ายแต่ก็ดูสวยดี เนื้อหาเหมาะสมไม่มากจนเกินไป แต่เกดว่าน่าจะเปลี่ยนสีอักษร ให้เป็นกลุ่มหรือเป็นหัวข้อ จะได้ดูอ่านง่าย โดยรวมแล้วน่าสนใจมากค่ะ>,<

  ตอบลบ
 9. เอกพันธ์ เริ่มต้นเนื้อหาบทเรียนได้ดี มีการศึกษาค้นคว้าสื่อหรือองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เช่น คลิปิวดีโอ บทความ แผนภาพ แผนภูมิ ช่วยกระตุ้นความสนใจผู้เรียนหรือผู้ชมได้ดี ส่วนการออกแบบกราฟิกตัวอักษรข้อความควรเปลี่ยนสีแดงเป็นสีน้ำตาลเข้ม หรือน้ำเงินเข้ม จะทำให้การอ่านสบายมายิ่งขึ้น

  ตอบลบ
 10. ลักษณะการจัดวางบล๊อกมีความคิดสร้างสรรค์ บทความ คลิปวีดีโอ ช่วยกระตุ้นความสนใจผู้เรียนหรือผู้ชมได้ดี ภาพรวมดูสวยแล้วจร้

  ตอบลบ
 11. บล็อกนี้สวยมากค่ะดูแล้วสบายตาดีเนื้อหาพอดีจัดได้สมบูรณ์มาก
  วีดีโอมีเนื้อหาแปลกใหม่ดี
  สมบูรณ์มากค่ะ

  ตอบลบ
 12. บล็อกของแบ๊คนะ หัวบล็อกทำได้เรียบง่ายสวยงามดี เนื้อหาก็ใช้สีสันได้สวยงามจ๊
  แต่เนื้อหาด้านข้างปรับให้พอดีกะเนื้อหาหน่อยน่ มันเลยอ่ะ ^^ ดดยรวมก็ถือว่าดีจ๊า ก็ขอให้รักษาคุณภาพงานที่ดีอย่างนี้ต่อไปน่ะ

  ตอบลบ
 13. บล็อกสีสบายตาดีจ้า หัวบล็อกก็โอเค เนื่อหาก็แน่น รวมๆแล้ว ดีจ้า :)

  ตอบลบ
 14. ทำบล๊อคได้ดีหน้าปกดูเรียบง่ายสบายตามาก มีเนื่อหาครบถ้วนไม่เยอะไม่มากจนเกินไป VDO และลิงค์จัดเรียงได้เป็นระเบียนมาก ภาพรวมถือว่าดี มีสิ่งที่น่าสนใจเยอะ รักษาคุณภาพที่ดีอย่างนี้ตลอดไปนะแบ็ค

  ตอบลบ
 15. หัวบล๊อกสวยดีนะครับ มีขนาดใหญ่เด่น ตัวอักษรสวยหลากสี รูปโปรไฟล์ก็สวยๆๆ วีดีโอก็ครบถ้วนสมบูรณ์มีลิงค์มากมายให้เลือกเข้าไปชม พื้นหลังก็เรียบง่ายดูแล้วสบายตาดี ครับ แต่ตัวหนังสือไม่ค่อยเด่นเลย ครับ

  ตอบลบ
 16. สวัสดีจร้า นายเอกพันธ์ ฮ้อจงเจริญ หัวบล็อกตกแต่งได้สวยงาม สีสันสดใส ควรขยายหัวบล็อกเพิ่มอีก เนื้อหาของบทครบถ้วนและสมบรูณ์ดี ส่วนลิงค์ทั้งด้านดูน่าสใจกับการอ่าน ควรปรับขนาดของตัวอักษรให้ใหญ่กว่านี้

  ตอบลบ
 17. หัวบล็อกโดดเด่นดึงดูดความสนใจได้ดีมากสีสัยอ่านง่ายไม่ปวดตาส่วนของเนื้อหาตัวหนังสือเล็กไปนิดนึงนะส่วนประกอบด้านข้างก็ครบถ้วนดีโดยรวมแล้วดีมากลยค่ะ

  ตอบลบ
 18. สวัสดีครับ หัวบล๊อกสวยดีนะครับ มีขนาดเด่นดีครับ ตัวอักษรสวยดีครับ รูปโปรไฟล์ก็สวย วีดีโอก็ครบถ้วนสมบูรณ์มีลิงค์มากมายให้เลือกเข้าไปชม พื้นหลังก็เรียบง่ายดูแล้วสบายตาดี ครับ แต่ตัวหนังสื้ออยากได้หลายสีหน่อยครับ สวัสดีครับ

  ตอบลบ
 19. สวัสดีครับคุณ เอกพันธ์ ฮ้อจงเจริญ
  1 . หัวบล็อกออกแบบได้สวยมากครับ สวยจริงๆนะครับตัวหนังสือหัวบล็อก อ่านง่าย เห็นชัดดี ดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างเยี่ยม
  2 . ส่วนตัวหนังสือต่างๆก็ถือว่าพออ่านได้สบายตา ดูเรียบร้อย ถือว่าส่วนรวมจัดเนื้อหาได้เป็นอย่างดี
  3 . ส่วนลิงค์วีดีโอต่างๆ มีความดึงดูดให้น่าชมจริงๆครับ ทำได้ดีมากครับ
  4 . สีพื้นหลัง สีสบายตาดีครับ
  ## สรุป ส่วนมาก 95 % ถือว่าทำได้ดีมากครับ ดึงดูดได้เป็นอย่างดี จบคอมเม้นครับผม ....+

  ตอบลบ
 20. ตกแต่งออกแบบหัวบล็อกได้สวยงามมากจ้า ใช้สีของตัวหนังสือสวยงามเหมาะมากสบายตาไม่แสบตาเกินไปและสีพื้นหลังดูแล้วสบายตาดี และส่วนของเนื้อหาก็มากพพอสมควรตัวหนังสือไม่ตัวเล็กมากเกินไปสีของตัวหนังสือสวยงามดี ส่วนลิงค์ด้านข้างมีคลิปวีดิโอ ภาพ ทำให้มีความน่าสนใจเมื่อผู้เข้ามารับชมมากขึ้น โดยรวมๆแล้วดีมากจ้า

  ตอบลบ