ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Blogger นายเอกพันธ์ ฮ้อจงเจริญ คอมพิวเตอร์ศึกษาปี2 หมู่2

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

       วัดีรั ผม นายเอกพันธ์  ฮ้อจงเจริญ   ผมสร้างบล็อกนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาทางด้าน นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อจะได้เป็นความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาชม สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมบล็อกของผม ขอบคุณครับ


คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน

วัตถุประสงค์
       เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
     1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการ ศึกษาได้
     2. อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
     3 . อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
     4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
    5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
    6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ มาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
    7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
    8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
    9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
   10. ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
   11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี   และสารสนเทศทางการศึกษาได้
   12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้

เนื้อหาบทเรียน
       หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา
  หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน
  หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ
  หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน
  หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
  หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
  หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
  หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
  หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน

กิจกรรมการเรียนการสอน
       1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
2. เทคนิควิธีสอน
  2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
  2.2 การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
  2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
     * การซักถาม
     * การอภิปราย
     * การทำแบบฝึกหัด
     * การแสดงผลงาน
การบูรณาการกับความพอเพียง
ความมีเหตุผล
ความพอประมาณ
ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
   * เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
   * เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปัน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
       ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่ ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น
   - ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
   - มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
   - ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
   - ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
   - มีความคิดสร้างสรรค์
   - มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
   - สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่น

แหล่งเรียนรู้
   1. ห้องสมุด
   2. อินเตอร์เน็ต
   3. เอกสารประกอบการสอน
   4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
   5. สื่อของจริง ของตัวอย่าง
   6. ชุมชนท้องถิ่น

การวัดและประเมินผล
1. การวัดผล
   1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %
   1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %
   1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %
   1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม) 20 %
   1.4 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %
   1.5 สอบปลายภาค 20 %
2. การประเมินผล
   ระดับคะแนน 80 – 100 ค่าระดับคะแนน A
   ระดับคะแนน 75 – 79 ค่าระดับคะแนน B+
   ระดับคะแนน 70 – 74 ค่าระดับคะแนน B
   ระดับคะแนน 65 – 69 ค่าระดับคะแนน C+
   ระดับคะแนน 60 – 64 ค่าระดับคะแนน C
   ระดับคะแนน 55 – 59 ค่าระดับคะแนน D+
   ระดับคะแนน 50 – 54 ค่าระดับคะแนน D
   ระดับคะแนน 0 – 49 ค่าระดับคะแนน E